Salgs og leveringsbetingelser

Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse med mindre andet er aftalt.

Priser:

De angivne priser er nettopriser på datoen for ordrens indgåelse, det vil sige excl. moms EXW Odense.Prisen gælder til varens levering, selv om der sker prisstigninger i mellemtiden, således at kun nye ordrer efter prisstigningens dato er til nypris.

Forsendelse:

Enhver forsendelse sker på købers regning og risiko. Dette gælder også såfremt der måtte være aftalt fragtfri levering til købers adresse, banestation eller andet aftalt sted. Såfremt køber ønsker transportforsikring, må dette særskilt rekvireres.

Levering:

Opgivne leveringstider er skønsmæssige og overholdes så vidt det er sælger muligt, men sælger påtager sig intet ansvar som følge af en eventuel forsinket levering.

Force majeure:

Med hensyn til forsinkelser og mangler tages ethvert forbehold for force majeure. Til force majeure regnes bl.a. strejke, lock-out, krig, undtagelsestilstand, brand, eksplosion, transportvanskeligheder, kassation af større arbejder og omstændig- heder i øvrigt, som sælgeren ikke er herre over.

Betaling:

Efter aftale med sælger.

Ejendomsforbehold:

Indtil det leverede er fuldt betalt forbliver det leverede sælgers ejendom. I den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter dansk rets almindelige regler. Enhver tvist mellem sælger og køber skal i første instans afgøres ved Retten i Odense, eller retsspørgsmål, der måtte opstår i anledning af leverancen skal dømmes efter dansk ret. Såfremt ikke andet er udtrykkeligt fremgår af aftalen.

Returvarer:

Varen tages ikke retur.

Mangler:

Sælgers ansvar for mangler er begrænset til afhjælpning eller omlevering af den mangelfulde vare, eller efter sælgers valg erstatning af varens fakturapris. Ansvaret omfatter således ikke ansvar for driftstab, avancetab og andet direkte tab.

Produktansvar:

Sælger er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl, begået af sælger eller hans folk. Sælger hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller omkostninger.

Ansvarsfraskrivelse:

Sælger fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt det leverede produkt reeksporteres eller anvendes i et produkt, der eksporteres til USA eller Canada.

Begrænsning af ansvar:

Sælgers ansvar for skader på ting kan ikke overstige kr. 2.500.000.00 og for personskade kr. 5.000.000,00.

Reklamation:

Reklamationer skal ske skriftligt inden 14 dage efter varens modtagelse. Køber må derfor efterse og afprøve varen, når denne modtages. En eventuel reklamation berettiger ikke til annullering af ordren eller til at tilbageholde betalingen.

Med mindre andet fremgår af ovenstående særskilt skriftlig aftale eller særskilt påtryk på fremsendte faktura, finder NL 85 pkt. 2 til 39 incl. anvendelse mellem parterne.


Vi leverer varmetæpper til Vestas og Siemens Gamesa

Se vores udvalg af industrielle varmetæpper

Perfekte til hærdning af bla. vindmøllevinger